Sodni postopki

IMATE NEUREJEN STATUS PARKIRIŠČ IN SKUPNIH PROSTOROV?

 • Pripadajoča zemljišča k večstanovanjskim stavbam (parkirišča, zelenice, dostopi…)
 • Skupni prostori, hišniška stanovanja

Za vašo večstanovanjsko stavbo sestavimo ustrezno vlogo za sodišče po ZVEtL-1 in vas zastopamo, vključno s pristopi na naroke z izvedencem in/ali sodnikom in sicer v postopkih;

 • za vzpostavitev etažne lastnine z določitvijo pravilnih solastniških deležev na skupnih delih stavbe
 • za ureditev statusa hišniških stanovanj
 • za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi ali več stavbam (parkirišča, zelenice, dostopi…).

KAJ JE ZVEtL-1?

ZVEtL-1 je kratica za Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča(ZVEtL-1, Ur.list RS, št. 34/2017), ki je sistemski zakon, saj določa pravila dveh posebnih nepravdnih postopkov, ki sta namenjena uskladitvi nepremičninskih evidenc z dejanskim stvarnopravnim položajem nepremičnin in sicer;

 1. pravila postopka za vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah – to je stavbah, na katerih je etažna lastnina nastala pred 1.1.2003
  in
 2. pravila postopka za ugotovitev pripadajočega zemljišča in sicer k stavbam, ki so bile zgrajene pred 1.1.2003.

VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH STAVBAH

Za vas oz. vašo stavbo sestavimo ustrezno vlogo – predlog z vsemi potrebnimi prilogami/dokazili in vas tudi zastopamo pred nepravdnim sodiščem, vključno s pristopi na naroke z izvedencem in sodnikom znotraj nepravdnega postopka za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi oz. za dokončanje etažne lastnine z vpisom skupnih delov stavbe in določitvijo solastniških deležev na le-teh in sicer v vseh primerih neurejenih situacij stavb z etažno lastnino, nastalo pred 1.1.2003 (dejanska etažna lastnina):

 • ko stavba in noben od njenih delov ni vpisan v zemljiški knjigi (zunaj knjižna etažna lastnina)
 • ko so v zemljiški knjigi vpisani le nekateri deli, ne pa vsi (nedokončana etažna lastnina)
 • ko gre za neustrezne vpise solastniških deležev na nepremičnini oz. na njenih nerazdeljenih delih, nastalih ob prenosu lastninske pravice zaradi nevzpostavljene e-zemljiške knjige (navidezna solastnina)
 • v vseh primerih, ko stavba nima vpisanih skupnih prostorov in ne določenih deležev na splošnih skupnih delih stavbe.

UGOTOVITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI

"Pripadajoča zemljišča stavba parkirišče"

KAJ JE PRIPADAJOČE ZEMLJIŠČE?

PRIPADAJOČE ZEMLJIŠČE je tisto zemljišče, ki je bilo neposredno namenjeno ali potrebno za redno rabo stavbe in je postalo last lastnika stavbe na podlagi predpisov, veljavnih pred 1. januarjem 2003, kot so zlasti predpisi o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini ali predpisi, ki so urejali pravila o posledicah gradnje na tujem svetu, pravila etažne lastnine in pravila o vezanosti pravic na zemljišču na pravice na stavbi

SKUPNO PRIPADAJOČE ZEMLJIŠČE je tisto zemljišče, ki je bilo neposredno namenjeno ali potrebno za redno rabo več stavb hkrati in je na podlagi predpisov iz prejšnjega odstavka postalo last lastnikov teh stavb.

OBSEG PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Sodišče pri ugotovitvi obsega pripadajočega zemljišča uvodoma imenuje izvedenca urbanistične stroke in nadalje v postopku upošteva zlasti:

 1. katero zemljišče je bilo kot neposredno namenjeno ali potrebno za redno rabo stavbe načrtovano v prostorskih aktih ali določeno v upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je bila stavba zgrajena, ali opredeljeno v posamičnih pravnih aktih, na podlagi katerih je potekal pravni promet s stavbo ali njenimi deli, skupaj s spremljajočo dokumentacijo, kot na primer projektne rešitve, investicijska dokumentacija, obračuni pogodbene cene, zapisniki o ugotovitvi vrednosti stanovanj in podobno
 2. katero zemljišče je v razmerju do stavbe predstavljalo dostopne poti, dovoze, parkirne prostore, prostore za smetnjake, prostore za igro in počitek, zelenice, zemljišče pod atriji in podobno
 3. preteklo redno rabo zemljišča in
 4. merila in pogoje iz prostorskih aktov, ki so veljali od izgradnje stavbe pa do pridobitve lastninske pravice lastnika stavbe na pripadajočem zemljišču

KAKŠEN JE POSTOPEK?

Za vas oz. vašo stavbo sestavimo ustrezni vlogo za sodišče – predlog z vsemi potrebnimi prilogami/dokazili in vas zastopamo, vključno s pristopi na naroke z izvedencem in sodnikom znotraj postopka:

 • za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi
 • za ugotovitev skupnega pripadajočega zemljišča k več stavbam.

Kontakt

Kako lahko pomagamo?

Pošljite vprašanje o vašem nepremičninskem primeru in v kratkem vas pokličemo nazaj ali obiščemo.