Novogradnje – podpora investitorjem

NUDIMO CELOVITO PRAVNO PODPORO INVESTITORJEM NOVOGRADENJ.

 • Pravna podpora v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
 • Obvezna dokumentacija po ZVKSES
 • Etažna lastnina za novozgrajene stavbe

PRAVNA PODPORA V POSTOPKU PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA

Na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja gradbenega inženiringa in sodelovanja v vseh fazah izgradnje velikih poslovno-stanovanjskih kompleksov v Ljubljani in okolici, investitorjem svetujemo v postopku pridobivanja zemljišč in sestavljamo ustrezne pogodbe o pridobitvi stvarnopravnih pravic, ki izkazujejo pravico graditi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja:

 • prodajne pogodbe
 • služnostne pogodbe (stvarne ali neprave stvarne služnosti)
 • pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice
 • najemne/zakupne pogodbe

ter uredimo celovit postopek vse do vpisa pravice v zemljiško knjigo.

PRIPRAVA PRODAJNE DOKUMENTACIJE (PO ZVKSES)

Zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) je zakon, ki določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi. Zakon določa posebne skrbniške storitve z izključnim namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem, da investitor oziroma vmesni kupec zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti ali drugih razlogov ne bo izpolnil vseh obveznosti do končnih kupcev oziroma ne bo sposoben končnim kupcem vrniti plačanih obrokov kupnine v primeru razveze prodajnih pogodb.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja s področja gradbenega inženiringa in sodelovanja pri prodaji velikih poslovno-stanovanjskih kompleksov v Ljubljani in okolici, za investitorje pripravimo vso dokumentacijo, ki je po ZVKSES obvezna za prodajo posameznih stanovanjskih enot pred dokončano izgradnjo stavbe ter za vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi, ko bo objekt zgrajen in sicer:

 • sestavimo splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe
 • pripravimo predhodni etažni načrt (izdela naš kooperant – odgovorni geodet)
 • pripravimo osnutek prodajne pogodbe in predpogodbe ter zapisnika o primopredaji.

OBLIKOVANJE ETAŽNE LASTNINE NA NOVOZGRAJENIH STAVBAH

Ob zaključku gradnje objekta, pred predajo stanovanj v last in posest končnim kupcem:

 • izpeljemo geodetski postopek vpisa stavbe v kataster stavb (izdela naš kooperant – odgovorni geodet)
 • sestavimo akt o oblikovanju etažne lastnine
 • uredimo vpis oblikovanja etažne lastnine v zemljiški knjigi.

Kontakt

Kako lahko pomagamo?

Pošljite vprašanje o vašem nepremičninskem primeru in v kratkem vas pokličemo nazaj ali obiščemo.